Search
Noutati

<< <  Page 2 of 13  > >>

Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Centrul de excelenta SAS

Iniţiativa academică ASE-SAS
Iniţiativa academică dintre ASE şi compania SAS Romania a apărut din necesitatea de a consolida studiul în ceea ce priveşte prelucrarea analitică a datelor în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Astfel, la data de 14 decembrie 2009 a avut loc lansarea Centrului de excelenţă SAS în ASE, sub îndrumarea catedrelor de la acea vreme de Informatică Economică şi de Statistică şi Econometrie. Începutul anului 2010 a marcat realizarea primului laborator SAS dotat cu maşini de calcul şi software SAS Analytics Pro în cadrul Catedrei de Statistică şi Econometrie şi realizarea unei infrastructuri specifice pentru rularea aplicaţiilor SAS în cadrul laboratoarelor catedrei de Informatică Economică. Primele elemente de SAS au fost introduse în cadrul cursului de Pachete software, care a fost considerat un proiect pilot şi unde soluţiile de Business Analytics ale SAS au putut oferi un suport informatic important. 
Iniţiativa academică ASE-SAS s-a materializat prin următoarele activităţi în care SAS România a avut un aport important:

 • Crearea unei infrastucturi hardware ca suport pentru cursurile unde se utilizează soluţii oferite de SAS;
 • Realizarea unor proceduri de instruire a cadrelor didactice în scopul folosirii SAS în procesul educaţional, prin oferirea accesului la cursuri online, precum şi alte materiale didactice;
 • Suport pentru licenţierea pachetului software SAS Analytics Pro;
 • Organizarea de workshop-uri, în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, pe teme legate de prelucrarea analitică a datelor, cu participarea unor specialişti din mediul de afaceri şi din mediul academic, din România şi din străinătate;
 • Susţinerea de prelegeri privind utilizarea soluţiilor SAS la cursurile de la licenţă şi la programul de masterat Baze de date – suport pentru afaceri;
 • Oferirea de diplome de competenţă studenţilor care au finalizat cu rezultate remarcabile cursurile în care soluţiile SAS sunt folosite ca suport informatic.

În perspectivă, se urmăreşte extinderea numărului de discipline la care se foloseşte SAS, în special la diferite programe de masterat, prin includerea următoarelor teme: pregătirea datelor pentru analiză, SAS Business Intelligence, elemente avansate de programare în limbajul SAS. De asemenea, se are în vedere colaborarea cu compania SAS România pentru iniţierea unor programe de internship pentru studenţii de la ciclul de master.

AES-SAS Academic Initiative
The academic initiative between AES and SAS Romania emerged from the need to strengthen research in the field of business analytics within the Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics. Thus, on 14 December 2009 was launched the SAS Center of Excellence, under the guidance of two departments from that time:  Economic Informatics and Statistics and Econometrics. 2010 marked the beginning of the construction of the first SAS laboratory equipped with machines and computer software SAS Analytics Pro in the Department of Statistics and Econometrics and the creation of an infrastructure for running specific SAS applications in the department of Economic Informatics’ laboratories. SAS was first introduced in the syllabi ofSoftware packages discipline, which was considered a pilot project and where SAS Business Analytics solutions provided an important informatics support.
AES-SAS Academic Initiative has resulted in the following activities, where SAS Romania had an important contribution:

 • Creating a hardware infrastructure to support courses where SAS solutions are used;
 • Establish procedures for training teachers to use SAS in education by providing access to online courses and other educational materials;
 • Support for software licensing of SAS Analytics Pro;
 • Organizing workshop sites in the Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, on topics related to analytical data processing, with the participation of business and academia from Romania and abroad;
 • Support of lectures on the use of SAS solutions courses at bachelor cycle and master program Databases - support for business courses;
 • Provide certificates of competence for students who completed with outstanding results university courses that use SAS solutions.

In perspective, the main objective is to extend the number of disciplines that use SAS, in particular at different master programs, by including the following topics: data preparation for analysis, SAS Business Intelligence, advanced features of SAS programming language. Another concern is collaboration with SAS Romania to initiate internship programs for students from the master cycle.