Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Centrul de excelenta Oracle

Calendar evenimente ASE octombrie 2014 - februarie 2015


Centrul de Excelenţă Oracle - ASE s-a înfiinţat în 1999 când a fost semnat protocolul de colaborare între ASE, IBM şi Oracle, stabilindu-se locaţia sa în sala 2017. Principalul său obiectiv este de a permite accesul cadrelor didactice şi al studenţilor la produsele software, tehnologiile, materialele şi documentaţia necesare pregătirii cursurilor şi seminariilor care utilizează componente Oracle. 
Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Excelenţă sunt următoarele:

 1. Coordonarea proiectelor Oracle Academic Initiative prin care se urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de către studenţi şi masteranzi în domeniul bazelor de date şi a tehnologiilor Oracle;
 2. Suport tehnic oferit atât studenţilor cât şi cadrelor didactice interesate în utilizarea tehnologiilor Oracle;
 3. Configurarea şi administrarea produselor software Oracle pe platforme client-server;
 4. Coordonarea competiţiilor studenteşti şi a internship-urilor organizate în parteneriat cu compania Oracle;
 5. Organizarea seminarului ştiinţific "Integrarea tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle";
 6. Colaborarea cu revista Database Systems Journal pentru realizarea editorialelor de prezentare a tehnologiilor inovative în domeniul sistemelor de baze de date;
 7. Coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul Memorandum of Understanding semnat în decembrie 2009 între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Compania Oracle prin care se doreşte promovarea activităţilor de predare, a cursurilor teoretice şi practice din cadrul programelor didactice majore (studii de licenţă, masterat, doctorat) utilizând tehnologia Oracle.
 8. Promovarea tehnologiilor şi noutăţilor legate de bazele de date şi de produsele Oracle.

Infrastructura de care beneficiază Centrul de Excelenţă Oracle este compusă din următoarele:

 1. Componenta server conţine două servere cu Oracle Database 11g, Oracle Application Server, Business Intelligence Suite şi Oracle Data Warehouse Builder Repository;
 2. Componenta client se bazează pe calculatoarele din 5 laboratoare în care sunt instalate produsele necesare desfăşurării seminariilor de Baze de date, SGBD Oracle, Depozite de date, Data mining, Tehnologia OLAP, Integrarea sistemelor informatice, Sisteme informatice pentru management;
 3. Beneficiem şi de o instanţă configurată de E-Business Suite on-demand pentru seminariile de Sistemele informatice integrate (ERP) şi Sisteme informatice pentru management.

Rezultatele obţinute până în prezent sunt semnificative: în cadrul Competiţiei de Dezvoltare Oracle Academy desfăşurată în anul 2010 la nivel naţional, echipa formată din 5 studenţi ai programului de masterat Informatică Economică a câştigat locul 2. În prezent avem peste 15 echipe înscrise în competiţia internaţională Oracle ThinkQuest 2012. 
Prin materialele şi suportul tehnic furnizat se oferă posibilitatea experimentării şi utilizării unor tehnologii şi concepte de ultimă generaţie pentru formarea studenţilor în vederea accesului pe piaţa muncii.

Date de contact: 
Director al Centrului de Excelenţă Oracle ASE:Lect.univ.dr. Adela Bâra
http://groups.yahoo.com/group/ORACLE_ASE
Email: ORACLE_ASE@yahoogroups.com

Oracle Excellence Center - AES was founded in 1999 when a collaboration protocol was signed between The Bucharest Academy of Economic Studies (AES), IBM and Oracle, establishing its location in room 2017. Its main objective is to enable teachers and students access to software products, technologies, materials and documentation necessary for preparing courses and practical seminars that use Oracle components.
Among the activities performed within the Excellence Center we mention:

 1. Coordinating the Oracle Academic Initiative projects which aim to develop the knowledge acquired by students and master students in the database field and Oracle technologies;
 2. Offering technical support to both students and teachers interested in using Oracle technologies;
 3. Configuring and managing Oracle software on the client-server platforms;
 4. Coordinating student competitions and internships organized in partnership with Oracle;
 5. Organizing the scientific seminar "Integration of information technologies in the Oracle infrastructure";
 6. Collaborating with Database Systems Journal magazine in writing presentation editorials of innovative technologies in the database systems field.
 7. Coordinating activities foreseen in the Memorandum of Understanding signed in December 2009 between the Academy of Economic Studies and Oracle, which aims to promote teaching of theoretical and practical courses in the major teaching programs (Bachelor, Master, PhD) using Oracle technology.
 8. Promoting technologies and innovations related to databases and Oracle products.

The infrastructure benefiting the Excellence Center includes the following:

 1. A server component which consists of two servers with Oracle Database 11g, Oracle Application Server, Business Intelligence Suite and Oracle Data Warehouse Builder Repository;
 2. A client component based on computers found in 5 laboratories, all of them installed with the necessary products to conduct seminars such as: Databases, Oracle DBMS, Data warehouses, Data mining, OLAP technology, Information systems integration, Management information systems;
 3. A configured E-Business Suite on-demand instance dedicated to conduct seminars such as: Integrated information systems (ERP) and Management information systems.

The results obtained so far are significant: in the Oracle Academy Development Competition held in 2010 at national level, a team consisting of five students from the Economic Informatics master's program won 2nd place. Currently we have over 15 teams entered in the Oracle ThinkQuest International Competition 2012.
We offer through the material and technical support we provide, the opportunity to experiment and use the latest technologies and concepts for training students to access the labor market.

Contact information:
Director of the Oracle Excellence Center AES: Lecturer Adela Bâra, PhD
http://groups.yahoo.com/group/ORACLE_ASE

Email: ORACLE_ASE@yahoogroups.com