Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

PN II - Resurse umane

SOLUŢII INFORMATICE PENTRU ASISTAREA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN MEDIILE INCERTE ŞI CU EVOLUŢII PUŢIN PREDICTIBILE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN REŢELE DE TIP GRID

Faza 1 - 2010

 • Sinteza raportului de cercetare ... clic aici 
 • Obiectiv:
  Studiul modalitatilor de implementare a sistemelor suport pentru decizii in cadrul unitatilor nationale producatoare de energie eoliana si propunerea unui model eficient  de integrare, predictie si analiza a datelor (I)
 • Activităţi:
  - Analiza situatiei existente in cadrul unitatilor la nivel decizional precum si a modalitatilor de implementare a unui sistem de asistare a deciziilor
  - Propunerea unui model conceptual de perfectionare a procesului decizional folosind sisteme informatice
  - Propunerea unei solutii informatice pentru asistarea procesului decizional in cadrul sistemului national

Faza 2 - 2011

 • Sinteza raportului de cercetare ... clic aici 
 • Obiective:
  Studiul modalitatilor de implementare a sistemelor suport pentru decizii in cadrul unitatilor nationale producatoare de energie eoliana si propunerea unui model eficient  de integrare, predictie si analiza a datelor (II)
  Proiectarea unui sistem suport pentru asistarea procesului decizional care sa permita fundamentarea deciziilor atat din punctul de vedere al resurselor energetice produse de centralele eoliene cat si din punct de vedere al eficientei economice
 • Activităţi:
  - Studiul metodelor de predictie a energiei produse din surse eoliene
  - Propunerea unui model eficient de predictie a energiei produse din surse eoliene
  - Propunerea unui model de integrare si analiza a datelor provenite din sursele eterogene ale centralelor locale
  - Proiectarea subsistemului de achizitie a datelor operationale existente
  - Proiectarea metadatelor si a procesului de extragere, transformare si incarcare a datelor (ETI)
  - Proiectarea modelelor de analiza a datelor folosind tehnologii si instrumente de inteligenta afacerilor

Faza 3 - 2012

 • Sinteza raportului de cercetare ... clic aici
 • Obiective:
  - Realizarea functionalitatilor prototipului de sistem suport pentru asistarea procesului decizional (I şi II)
 • Activităţi:
  - Realizarea subsistemului de predicție a energiei produse din surse eoliene și dimensionarea corespunzatoare a rezervelor energetice din sistem
  - Realizarea unei retele de tip GRID pentru accesul in timp util la datele provenite din centralele eoliene si realizarea metadatelor        
   - Realizarea interfetei si a machetelor de prezentare a datelor la nivelul unitatilor locale prin aplicarea tehnologiilor si metodelor de analiza utilizate in realizarea sistemelor suport de decizie        
  - Realizarea modelelor si a functionalitatilor pentru analiza datelor la nivelul dispecerului national     
  - Realizarea interfetei si a machetelor de analiza a datelor la nivelul dispecerului national

Faza 4 - 2013

 • Sinteza raportului de cercetare ... clic aici
 • Obiective:
  -  Implementarea si evaluarea prototipului realizat
 • Activităţi:
  Implementarea prototipului
  - Analiza functionalitatilor prototipului realizat si imbunatatirea acestora
  - Evaluarea performantelor prototipului

INFORMATIC SOLUTIONS FOR DECISION MAKING SUPPORT IN THE UNCERTAIN AND UNPREDICTABLE ENVIRONMENTS IN ORDER TO INTEGRATE THEM WITHIN A GRID NETWORK

Phase 1 - 2010

 • Synthesis of research ... clic aici 
 • Objective:
  Study the ways to implement decision support systems within national units producing wind energy and proposal of an efficient model for integration, prediction and analysis of data (I)
 • Activities:
  - Analyze the current situation in the units at the decisional level and the ways of implementing a system to assist decision
  - Propose a conceptual model of improving decision making using informatics systems
  - Propose solutions to assist decision making within the national system

Phase 2 - 2011

 • Synthesis of research ... clic aici 
 • Objectives:
  Study the ways to implement decision support systems within national units producing wind energy and proposal of an efficient model for integration, prediction and analysis of data (II)
  Design a support system to assist decision-making process that allows the decision to base both in terms of energy resources produced by the wind farms and in terms of economic efficiency
 • Activities:
  - Study the methods of prediction of energy produced from wind farms
  - Propose an effective model for prediction of energy produced from wind farms
  - Propose a model for integrating and analyzing data from heterogeneous sources of local power plants
  - Design the operational data acquisition subsystem
  - Design the metadata and the process of extraction, transformation and loading data (ETL)
  - Design models for data analysis using business intelligence technologies and tools

Phase 3 - 2012

 • Synthesis of research ... clic aici
 • Objectives:
  - Develop the DSS prototype functionalities (I and II)
 • Activities:
  - Develop the subsystem for wind energy prediction and adequate sizing of the power sources
  - Realize a GRID network for real-time access to the data gathered from wind farms. Design the metadata
  - Realize the user-interface for data presentation by applying technologies and methods of analysis used in the implementation of decision support systems
  - Realize the models and the functionality for data analysis at the national dispatcher
  - Develop the interface and the data analysis model at the national dispatcher

Phase 4 - 2013

 • Synthesis of research ... clic aici
 • Objectives:
  -  Implement and evaluate the prototype previously developed
 • Activities:
  Implement the prototype 
  - Analyze the prototype functionalities and improve them
  - Evaluate the prototype performances